THÀNH PHỐ HOUSTON

iSpeak Houston

iSpeak Houston
iSpeak Houston là cổng thông tin chính thức của Thành Phố Houston để truy cập các nguồn trợ giúp, thông tin và phương tiện truyền thông khiến  công chúng đễ dàng lấy được thông tin và dịch vụ thiết yếu bằng các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Sử dụng cổng thông tin này để xem thông tin của thư viện ngày càng nhiều về các thẻ ngôn ngữ iSpeak, biết được các liên kết Internet và số điện thoại hữu ích.

Để truy cập vào các nguồn trợ giúp này, chỉ cần nhấp chuột vào các liên kết dưới đây:

Nếu quý vị là nhân viên ở Thành Phố Houston, nhấp chuột vào Trung Tâm Tiếp Cận dành cho Nhân Viên Thành Phố để truy cập các video giảng dạy giúp quý vị chuẩn bị để có thể giúp đỡ những người không biết nói tiếng Anh trong thời gian thực.

Thông Báo Phục Vụ Công Chúng của Hiệp Hội Biên Dịch và Thông Dịch Y Tế Texas
iSpeak Houston là dự án của Thành Phố Houston và Cơ Quan Phục Vụ Láng Giềng

CÁC KẾT NỐI iSpeak Houston